Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

morrina
8674 ca4a 500
Reposted from2017 2017 vianinjaseksu ninjaseksu
morrina
8473 540b 500
Reposted fromfapucino fapucino vianinjaseksu ninjaseksu
morrina
1071 4a26 500
Reposted fromfapucino fapucino vianinjaseksu ninjaseksu
morrina
morrina
2912 62cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialubisztosuko lubisztosuko
morrina
3618 bbb0
Reposted fromretro-girl retro-girl
morrina
3619 4703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
morrina
3626 3de8
Reposted fromretro-girl retro-girl
morrina
9787 89fb
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
morrina
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaspontaneous spontaneous
morrina
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaspontaneous spontaneous
morrina
Reposted frompffft pffft viacats cats
morrina
morrina
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaspontaneous spontaneous
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viaspontaneous spontaneous
morrina
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viaspontaneous spontaneous
morrina
morrina
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaspontaneous spontaneous
morrina
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
morrina

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl